255 STK ve 8 eğitimciden ‘müfredat’ açıklaması: Bunlar dikkate alınmalı

 • Haber7

Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan Cuma günü yeni müfredat taslağını açıklayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Görüş ve önerilerin bildirildiği müfredat taslağına ilişkin 255 sivil toplum kuruluşu ile 8 uzman eğitimci ve akademisyen değerlendirme raporu yayımladı.

Yeni müfredatın milli ve manevi değerlerle güçlü bir şekilde donatılması gerektiğini belirten eğitimciler, müfredatın genel anlamda olumlu bulduğunu kaydederek müfredatın daha da geliştirilmesi yönünde fikir beyan etti.

Müfredatın temel aldığı insan modeli, programların ortak ögesi olarak belirlenen değerlerin tüm programlar nezdinde esas alınması; değer modelinin programlar bazında değişiklik göstermekle birlikte bazı programlara başarılı bir şekilde yansıtılması; programların bütüncül bir yapıda ve beceri temelli ele alınmış olması olumlu gelişmelerdir.” denilen raporda şu öneri, tespit ve değerlendirmeler yer aldı:

Her çalışmada geliştirilebilir yönler olduğu gibi bu çalışmada da kullanılan dil ile muhtevanın milli ve manevi değerlere uygunluğu ile programın değerlerle güçlendirilmesi hususlarında; aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır;

 • Müfredat dili, kadim irfan ve kültürel değerlerimizi yansıtmalı, değerlerimize aykırı ifadelerden kaçınılmalıdır. Program boyunca kullanılan kavramların, inanç açısından sorun teşkil etmemesine dikkat edilmelidir. Mesela programda kullanılan “yaratıcı/yaratıcılık” (Ör: Fen Bilimleri s.20, 45, 49, 52; Sosyal Bilgiler s 26, 56, 103; Hayat Bilgisi s. 33, 57; İnkılap Tarihi s. 15, 20; Okul öncesi, s. 22, 95) kelimesindeki yaratma kavramının gözden geçirilmesi ve geçtiği yerdeki anlamına bağlı olarak üretkenlik, keşfedicilik, özgün ve ilham verici, kolaylaştırıcı benzeri kavramlarla ifade edilmesi yerinde olacaktır. Bu örnekler diğer programlarda da artırılabilir. Din Kültürü programında bu kavramın hem Yaratıcıya hem de insana atfedilmesinin meydana getirdiği kafa karışıklığı DKAB programında (s.77) daha net görülebilir.

 • Programda yer alan bazı ibareler ve görüşler, inanca aykırı düşmektedir. Sosyal Bilgiler programının “Bu görsellerden hangilerinin doğada kendiliğinden var olan varlıklar olduğunu belirlemeleri istenir.” (S. 20). Öğretme – öğrenme yaşantılarında geçen kendiliğinden var olma ibaresi, mevcudatın yaratıcı ile olan bağını keserek mevcudatı tesadüfe havale eden açıklamalardır. Bu boyutuyla bu ifade “insan eliyle üretilmemiş doğadaki varlıklar” veya benzeri ifadeler ile sunulabilir.

 • Programda yer alan kimi ifadeler, kâinatta tesadüfiliği, kendiliğinden oluşumu veya doğa tarafından yaratılmış gibi bir algı oluşturmaktadır. Bu noktada özellikle Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri derslerinde canlılarda görülen mükemmelliğin tesadüfen oluşamayacağı, bu mükemmelliğin bir sanatkârı olduğu nazara verilmelidir. Öğrencilerin sanatı gördüğü gibi sanatkârı da görmesi sağlanmalıdır. Her ne kadar evrim kavramı programda olmasa da Biyoloji ve Fen Bilimleri genel manada evrimci, seküler bakış açısıyla yazılmıştır. Bu dil yerine milli ve bilimsel dilin kullanılması anlam ve kazanım açısından daha doğru olacaktır.

 • Okul öncesi müfredat programında Tarih şeridinde sıradan birçok olayı almışken, (önemli gün ve haftalar) Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı’nın kabulünü almamıştır. Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı programa eklenmelidir. Ayrıca tüm programda olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk çok fazla işlenmesine rağmen diğer devlet yöneticilerimiz yeterli oranda işlenmemiştir.

 • Programlarda konu alanına bağlı olarak verilen bazı öğrenme çıktıları, inanca aykırı düşmektedir. Felsefe dersi programında yer alan “Öğrencilerin Tanrı’nın varlığına ilişkin görüşlerle (teizm, deizm, panteizm, ateizm, pananteizm) Tanrı’nın varlığının kanıtlanması problemini anlamaları, ilgili düşünce ve argümanları değerlendirmeleri amaçlanır.” (S. 38. ) cümlesindeki “Tanrı’nın varlığının kanıtlanması problemi”, Allah’ın varlığının kanıtlanmasının bir problem olarak işlenmesini akla getirmektedir. Zihinlere şüphe yerleştirecek olan bu ifadeler anlaşılır şekilde yeniden düzenlenmelidir. Diğer yandan Allah’ın varlığını ispatlayan görüşler de programa konulmalıdır. Eğer konulmayacaksa ateizm gibi inançsızlığı ifade eden görüşler de programa alınmamalıdır. Felsefe programında Varlık Felsefesi açıklanırken (S. 20- 21) bahsedilen felsefi görüşlere Yaratılış görüşü de eklenmelidir.

 • Yine Felsefe programında Din Felsefesi öğrenme alanında Tanrı ibaresi sıklıkla kullanılmaktadır. Uygun yerlerde inancımıza uygun olarak Allah isminin de geçmesi gerekmektedir.

 • Bazı programlarda, konunun gidişatına uygun olan ancak anahtar kavramlarda yer verilmeyen kelimeler eklenmelidir. Mesela Sosyal Bilgiler (s.73) SB6.3.2 a) İslam medeniyetinin insanlığın ortak mirasına katkılarını belirler.” Öğrenme çıktısına anahtar kavramlara “Hz. Muhammed” eklenebilir.

 • Aynı şekilde Temel Dini Bilgiler programında Hz. Peygamber ifadeleri yer almakta ancak isim olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olarak zikredilmesi de sağlanmalıdır.

 • Programlar bazında kültürümüze mal olmuş önemli şahsiyetlere önceki programlarda olduğu gibi bu programlarda da yer verilmiş olması (Ör. Hayat Bilgisi 2 s. 57 – Ali Kuşçu, Uluğ Bey, El-Cezeri, Jale İnan, Vecihi Hürkuş, Afet İnan, Engin Arık, Fuat Sezgin, Cahit Arf, Aziz Sancar, Halil İnalcık; Fen Bilimleri s. 203 – Aziz Sancar; Biyoloji s. 84 – Aziz Sancar; Coğrafya s.16; Tarih s. 34) önemli bir adımdır. Ancak bazı derslerde bilim insanlarının isim olarak zikredilmediği (Sosyal Bilgiler s. 39) veya tüm sınıf düzeylerinde yer almadığı görülmektedir. Öğrencilerin zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerinin dengeli bir şekilde desteklenmesi ve şahsiyet kazandırılması için tarihimizdeki büyük şahsiyetler ve hadiseler, öğrencide aidiyet duygusunu uyandıracak şekilde verilmelidir. Değerlerin yaşantıya aktarılabilmesi için maddi manevi kültürümüzün ve tarihimizdeki büyük şahsiyetlerin değer yaşantısına olumlu etkisinden mutlaka faydalanılmalıdır. Özellikle okul öncesi ve ilköğretimin ilk sınıflarına yayılacak şekilde örnek şahsiyetlerin hayatlarına, başarılarına ve kültürümüze yaptıkları katkılarına daha çok yer verilmelidir. Böylece “tarihi ve ecdadı ile iftihar eden nesil” yetiştirme gayesine ulaşmaya katkı sağlanmış olur.

 • Bu bağlamda, bilim ve teknolojik kalkınmanın sadece batıya ait olmadığı ifade edilerek milli kalkınmanın milli ve manevi değerlere bağlı olarak da gelişebileceği vurgulanmalıdır. Tarih boyunca İslam medeniyeti, bilime, sanata ve ahlaka önemli katkılar yapmıştır. Bu manayı teyit eden Tarih dersi programı, TAR.9.3.4. öğrenme çıktısına “İslam’ın Altın Çağı” kabul edilen dönem ile ilgili öğrenme çıktısı eklenebilir.

 • Zenginleştirme ve Destekleme alt başlıklarında yer alan farklılıklara saygı ibarelerinde ne tür farklılıkların kabul edilebileceği hususunda sınırlar çizilmelidir.

 • Programların değerler ile ilişkilendirilmesi genel anlamda başarılı olmakla beraber bazı dersler bazında bu ilişkilendirmenin yetersiz kaldığı ve/veya geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Örnek olarak Sosyal Bilgiler programında S19 SB4.2 son paragrafta afet dönemi dayanışmayı açıklarken D16.2.4 “Ülkede yaşanan olağanüstü durumlarda (salgın, doğal afet vb.) yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katılır.” ile mutlaka ilişkilendirilmelidir. Yine aynı şekilde SB.5.2.4; SB.5.3.1; D19.3 (ülke varlıklarına sahip çıkmak), SB.5.4.2; D1.2; D1.4 (Adalet), D14.2 (Saygı), SB.5.5.1; D18.3 (Temizlik), D5.4 (Duyarlılık) ile ilişkilendirilebilir. Bu örnekler her program bazında detaylandırılabilir. Bazı derslerde sadece değere atıf varken bazı değerlerde değerin en uygun alt bileşenlerine atıfta bulunulmuştur. Doğru olanın ikinci yaklaşım olduğu söylenebilir.

 • Sonuç genel anlamda ortak metinde ön plana çıkarılan milli ve manevi değerlerin diğer müfredat programlarında yeterli ve istendik şekilde işlenmediği görülmüş olup, bu değerlerin bütün müfredat programlarına işlenmesi gerekmektedir.

RAPORU HAZIRLAYANLAR:

 • Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu

 • Prof. Dr. Halim Ulaş

 • Prof. Dr. Selahattin Çelebi

 • Doç. Dr. Ahmet Kavlak

 • Doç. Dr. Kasım Takım

 • Dr. Mehmet Yaşar

 • Eğitimci Yazar Adnan Kalkan

 • Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı

DESTEKLEYEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

 1. Açık Kapı Çevre Eğitim ve Kültür Derneği

 2. Adalet Platformu

 3. Adana Faslı Bahar Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Derneği

 4. Adana Genç Gönüllüler Derneği

 5. Adıyaman Kültür ve İlim Vakfı

 6. Afyon İlim ve Araştırma Vakfı

 7. Ağrı Kültür ve Eğitim Vakfı

 8. Ahlat Nur İlim Eğitim ve Kültür Vakfı

 9. AKÇED-Malatya Gucdüvani Ahlak Kültür ve Çevre Derneği

 10. Akdeniz Kültür ve Eğitim Vakfı

 11. AKEV -Aydın Kültür Eğitim Vakfı

 12. Aksaray Somuncubaba Kültür ve Eğitim Vakfı

 13. Aksaray Uhuvvet Vakfı

 14. AKULDER -Akdeniz Uluslararası Öğrenci Derneği

 15. AKVA -Akdeniz Eğitim ve Kültür Vakfı

 16. Alaca Hizmet Vakfı

 17. Amasya Sultan Bayezid Kültür Vakfı

 18. Anadolu Tevhid Vakfı

 19. Anahtar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği

 20. ANÇED – Anadolu Çevre Eğitim Kültür Dayanışma Derneği 

 21. ANESİAD Malatya Şubesi

 22. Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı

 23. Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı

 24. ANSED – Antalya İl Eğitim Gençlik Spor Kültür ve Dayanışma Derneği

 25. ASDER – Adaleti Savunanlar Derneği Antalya Temsilciliği

 26. ASDER – Adaleti Savunanlar Derneği

 27. ASSAM-Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

 28. Atik Spor Kulübü

 29. Bahar İlim Kültür ve Eğitim Vakfı

 30. Bandırma 17 Eylül Kültür ve Eğitim Vakfı

 31. Bartın Eğitim Vakfı

 32. Battalgazi İmam Hatip Liseleri Mezunları Ve Sevenleri Derneği

 33. Bayburt Hizmet ve Eğitim Vakfı

 34. Beyan Eğitim Kültür İlim Vakfı

 35. Bingöl İlim ve Kültür Vakfı

 36. Birlik Haber-Sen Malatya Temsilciliği 

 37. Birlik Vakfı

 38. Birlik Vakfı Malatya Şubesi

 39. Biruni Gençlik Merkezi ve Dayanışma Derneği

 40. Bitlis Bediüzzaman Said Nursi Kültür ve Eğitim Vakfı

 41. Boğaziçi Eğitim ve Kültür Derneği

 42. Boğaziçi Vakfı

 43. Bolu- Abant Eğitim Vakfı

 44. Boluder

 45. Büro Bir Sen

 46. Büyük Aile Platformu Adana

 47. Celal Tetiker Şefkat Vakfı

 48. Çağdaş Düşünce Araştırma Derneği

 49. Çankırı İlim Kültür Eğitim Vakfı

 50. Çoruh Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

 51. Çöşnük Eğitim Derneği

 52. Çukurova İlim Vakfı

 53. Çukurova Öğretmenler Derneği

 54. Değişim Eğitim Kültür Derneği

 55. Demirci Kültür ve Eğitim Vakfı

 56. Dersaadet Kültür ve Eğitim Vakfı

 57. Deva Bir Sen

 58. Diyanet-Sen Malatya Şubesi

 59. Diyarbakır Aile Eğitim ve Kültür Derneği 

 60. Dünya Çocuk Hakları Derneği

 61. Düzce Çınar Eğitim Vakfı

 62. Eddai Vakfı- Eğitim Day. Düşünce Araş. İlim Vak.

 63. Eğitim-Bir Sen Antalya Şubesi 

 64. Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube

 65. Eğitime Destek Platformu

 66. Eksen Der Malatya 

 67. Elazığ Hizmet Vakfı

 68. Elbistan Kültür ve Eğitim Vakfı

 69. Eldenele Derneği

 70. ⁠Elmas Divit Derneği Malatya 

 71. Emekli Bir Sen

 72. Emir Sultan Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı

 73. Enerji Bir-Sen Malatya Temsilciliği 

 74. ENSAR Antalya Şubesi

 75. Ensar Vakfı Malatya Şubesi

 76. Erdemli Gençlik Derneği

 77. Erzincan Gündüzalp Kültür ve Eğitim Vakfı

 78. Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı

 79. Eskişehir Osman Gazi Kültür ve Eğitim Vakfı

 80. Evrensel Hafızlar Derneği Malatya Şubesi

 81. Ezan Platformu

 82. Fahri Kığılı Vakfı

 83. Gazipaşa Çınar Derneği

 84. Gedik Eğitim Derneği 

 85. Gediz Eğitim ve Kültür Vakfı

 86. Genç Osman Vakfı

 87. Gençkuşak Spor Kulübü

 88. GEREDER

 89. Giresun İlim Kültür ve Eğitim Vakfı

 90. Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

 91. Habibi Neccar Kültür ve Eğitim Vakfı

 92. HAKBİRSEN

 93. Hakkâri Kültür ve Eğitim Vakfı

 94. HAKBİR

 95. Haliliye Kültür ve İlim Vakfı

 96. Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı

 97. Hanımın Çiftliği Eğitim Derneği

 98. HASEV-Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı

 99. Hasırcılar Kültür Derneği 

 100. Hatunsuyu Eğitim Derneği

 101. ⁠Hayrat İnsani Yardım Derneği

 102. ⁠Hayrât Vakfı 

 103. Hilaliye Eğitim Vakfı

 104. Horata Eğitim Ve Kültür Derneği

 105. Huzur Vakfı

 106. Isparta Kültür ve Eğitim Vakfı

 107. Isparta Mekke Eğitim Vakfı

 108.  İdeal Eğitim Derneği 

 109. İDEV

 110. İHH Antalya Şubesi 

 111. İHH Arama Kurtarma Derneği

 112. İHLASDER

 113. İKEV-Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı

 114. İlim- Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı

 115. İlim Yayma Cemiyeti

 116. İlim Yayma Cemiyeti Antalya Şubesi

 117. İlim Yayma Cemiyeti-Malatya Şubesi

 118. İMH

 119. İMH – İnsan ve Medeniyet hareketi Antalya Şubesi

 120. İMH Demre

 121. İMKANDER

 122. İnanç Hürriyeti Derneği

 123. İnegöl Şura Vakfı

 124. İnsan Onuru Eğitim Derneği

 125. İsdav-İstanbul Stratejik Düşünce Ve Araştırmalar Vakfı

 126. İskenderun Kültür ve Eğitim Vakfı

 127. İslam Birliği Vakfı

 128. İslam Dayanışma Cemiyeti

 129. İslam Medeniyeti Vakfı

 130. İslamköy H. Hüseyin Ergünal Kültür Eğitim Vakfı

 131. İstanbul Düşünce Enstitüsü

 132. İYAK -İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği 

 133. İyilik İnsan Hakları Derneği 

 134. İZEV-İzmir Eğitim ve Hizmet Vakfı

 135. Kafkas Halkları Derneği

 136. Kafkas İlim ve Eğitim Vakfı

 137. Karabük Hizmet ve Eğitim Vakfı

 138. KARDOSTDER – Kumluca Kardeşlik Ve Dostluk Derneği

 139. Karesi Vakfı

 140. Kastamonu Bedii Eğitim Kültür Vakfı

 141. Kelkit Kültür Eğitim Vakfı

 142. Kereb-i Gazi Kültür Eğitim Vakfı

 143. Kıbrıs İlim Kültür ve Hizmet Vakfı

 144. Kırıkhan Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı

 145. Kırıkkale Fatih Vakfı

 146. Kırıkkale İlim Marifet Ahlak Vakfı

 147. Kırşehir Aşıkpaşa İlim ve Kültür Vakfı

 148. Kocaeli Kültür ve Eğitim Vakfı

 149. Kur’an’ı Anlama Platformu

 150. Kurtuluş Kuranda Cemiyeti

 151. Kutup Yıldızı

 152. Kültür Araştırma Dayanışma Eğitim Vakfı

 153. Kültür Memur-Sen Malatya Temsilciliği

 154. Kütahya Anadolu İlim ve Araştırma Vakfı

 155. LİMANDER

 156. Malatya Bağımlılıkla  Sivil Mücadele Derneği

 157. Malatya Dini ve Milli Hizmetler Vakfı

 158. Malatya İHH İnsani Yardım Derneği

 159. Malatya İlim ve İrfan Vakfı

 160. Malatya İlim Yayma Cemiyeti, İnönü Üniversitesi Bilgef Öğrenci Topluluğu

 161. Malatya Niyazi-i Mısri Kültür Vakfı

 162. Malatya Öncü Spor Kulübü

 163. Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği

 164. Malatya Sıla Bilgi Kültür Dayanışma Derneği

 165. Malatya Toplum Gönülleri Birliği 

 166. MANAVGAT MANAD – Manavgat Aile Derneği 

 167. Manisa Saruhan Bey İlim Kültür ve Eğitim Vakfı

 168. Mardin Hidayet İlim ve Kültür Vakfı

 169. Mazlum-Der Malatya Şubesi

 170. Mekteb Eğitim ve Kültür Derneği

 171. Mersin İlim ve Kültür Vakfı

 172. Merzifon Eğitim Kültür Vakfı

 173. MESK-Memur Ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu

 174. METİD-Mezopotamya Engel Tanımayan İnsanlar Derneği

 175. Milas Eğitim Vakfı

 176. ⁠Milli Türk Talebe Birliği Malatya

 177. MİM- Millii İrade Muhafızları

 178. Misk-Der – Malatya İlim Sanat ve Kültür Derneği

 179. Muğla Kültür Eğitim Vakfı

 180. Muş Kültür Eğitim Çevre ve Sağlık Vakfı

 181. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Kültür ve Eğitim Sağlık Vakfı

 182. NAKEV-Nazilli Kültür ve Eğitim Vakfı

 183. Nevşehir İlim Kültür Vakfı

 184. Niğde Eğitim Vakfı

 185. Nizip İlim ve Hizmet Vakfı

 186. Nur-u Osmaniye İlim Vakfı

 187. Oltu Suffa Eğitim Vakfı

 188. Önder Gerede İHL Derneği

 189. Özbekler Birliği Derneği

 190. Peygamber Sevdalıları Platformu

 191. Rabia Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

 192. Rize İsar Eğitim ve Kültür Vakfı

 193. Ruba Vakfı

 194. Rumeli Anadolu ve Balkanlar İlim ve Eğitim Vakfı

 195. Sağlık-Sen Malatya Şubesi

 196. Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı

 197. SAKEV-Samsun Araştırma Kültür Eğitim Vakfı

 198. SEBİLAY Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Alanya

 199. SEDE-Seçtiklerini Denetle Derneği

 200. Semerkand vakfı Malatya Şubesi 

 201. Sena Sosyal Yardımlaşma Derneği Alanya

 202. Serder -Serik Eğitim Kültür Dernegi

 203. Serhat Kültür Eğitim Vakfı

 204. Serik İMH

 205. Seyyid Burhaneddin İlim Vakfı

 206. Seyyid Onbaşı Kültür Eğitim Vakfı

 207. Siirt Eğitim ve Kültür Vakfı

 208. Simav Fatih Vakfı

 209. Sorgun Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı

 210. Söke Eğitim ve Bilim Vakfı

 211. Suffa Vakfı

 212. Şanlıurfa Çölyak Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 213. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları insani yardım Derneği

 214. Şems İlim Araştırma Vakfı -Konya

 215. Şura İlim ve Kültür Vakfı

 216. Talha -Zübeyir Eğitim ve Kültür Vakfı

 217. Tarsus Kültür ve Eğitim Vakfı

 218. Taşem Der-Taştepe Ve Şehit Fevzi Mahalleleri Sosyal Kültür Eğitim Der.

 219. Tatar Spor Kulubü

 220. Tatarlar Birliği Derneği

 221. Tatvan Kültür ve Eğitim Vakfı

 222. TDV Darende Şubesi

 223. Tecde Eğitim ve Kültür Derneği

 224. TGTV-Türkiye Gönüllü Teşeküller Vakfı

 225. TİMAV -Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Malatya Şubesi

 226. TİYEMDER

 227. Toç Bir-Sen Malatya Temsilciliği

 228. Tokat İlim Sanat ve Araştırma Vakfı

 229. TOKİ Evleri Eğitim Derneği

 230. Topsöğüt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 231. Trabzon Eğitim ve Kültür Vakfı

 232. TUKEV-Turhal Kültür Eğitim Vakfı

 233. ⁠TÜGVA Malatya 

 234. Türkistan Birliği Derneği

 235. Türkiye Aile Birliği 

 236. Türkiye Aile Meclisi

 237. Türkiye İlahiyat ve Yüksek İslam Enstitüsü Derneği

 238. Türkiye STK Birliği

 239. UKED-Uşak Kültür Eğitim Derneği

 240. Umran Vakfı

 241. Ümit Vakfı – Sivas

 242. Vahdet Vakfı Antalya Şubesi

 243. Van İlim ve Kültür Vakfı

 244. Veysel Karani Kültür İlim ve Eğitim Vakfı

 245. Yalova Şura Vakfı

 246. Yedi Hilal Adana

 247. Yedi Hilal Derneği Malatya Temsilciliği 

 248. Yenilikçi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

 249. Yeryüzü Vakfı Antalya

 250. Yeşeren Umutlar Eğitim Derneği

 251. Yeşilyurt Eğitim Kültür Derneği

 252. Yetimce-Yetim Hakları Derneği

 253. Yozgat Hizmet Vakfı

 254. YURTDER

 255. Zonguldak Karaelmas Eğitim ve Kültür Vakfı

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x